การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ พชอ.
      คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขา ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูและแบ่งปัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม “คนไทยใส่ใจดูแลกัน” “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน"
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ พชอ.(Info Graphic)

พชอ. กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

พชอ. กับบทบาทนายอำเภอ

พชอ. กับบทบาทสาธารณสุข

พชอ. กับบทบาทอปท.

พชอ. กับบทบาทภาคประชาชน