เขตสุขภาพ จำนวนจังหวัด จำนวนอำเภอ ข้อมูล
เขตสุขภาพที่1 8 103
เขตสุขภาพที่2 5 47
เขตสุขภาพที่3 5 54
เขตสุขภาพที่4 8 70
เขตสุขภาพที่5 8 62
เขตสุขภาพที่6 8 67
เขตสุขภาพที่7 7 76
เขตสุขภาพที่8 7 85
เขตสุขภาพที่9 4 88
เขตสุขภาพที่10 5 70
เขตสุขภาพที่11 7 74
เขตสุขภาพที่12 7 76