Untitled Document

 

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้กำหนดเป้าไว้ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายในปี พ.ศ. 2554-2563

 
 
วิสัยทัศน์

❝ ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต
ด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืน และเป็นสุข ❞
 
 
พันธกิจ

❝ สร้างชุมชน ท้องถิ่น สังคม ลดปัจจัยเสี่ยงและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติการค้นหา
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม จัดการปัญหา และพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ❞
 
 
เป้าหมายสูงสุด

❝ ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันแลศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ ❞  เป้าหมายหลัก
● สร้างเจตจำนงค์ทางการเมืองในการกำหนดนโยบายและสนับสนุน
● สร้างจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
● มุ่งเน้นสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนระดับรากหญ้าใหเมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง
● เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
● จัดโครงสร้างกลไกขับเคลื่อนในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ จังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน และการปฏิบัติการกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนา
● ทุกส่วนของราชการจะต้องให้ความร่วมมือทั้ง องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์