สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้กำหนดเป้าไว้ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายในปี พ.ศ. 2554-2563

เป้าหมายหลัก● สร้างเจตจำนงค์ทางการเมืองในการกำหนดนโยบายและสนับสนุน


● สร้างจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น


● มุ่งเน้นสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


● เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน


● จัดโครงสร้างกลไกขับเคลื่อนในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ จังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน และการปฏิบัติการกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนา


● ทุกส่วนของราชการจะต้องให้ความร่วมมือทั้ง องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์


โครงสร้าง